„Börtönügyi hivatalnokaink kiképeztetéséröl” - 160 éve született Gruber Lajos

Szerző: Gruber Lajos / Jogtudományi Közlöny / ÖBE

Dátum: 2015.05.30.
Az írás a Jogtudományi Közlöny 1891. évi 23. számában jelent meg. Gruber Lajos születése és munkássága előtt a Börtönügyi irodalom gyűjteményben elérhető cikkeivel, írásaival tisztelgünk.

„Börtönügyi hivatalnokaink kiképeztetéséröl.

A Magyar Jogászegylet börtönügyi bizottságában felvettetett nem rég egy börtönügyi tanfolyam alakításának kérdése. Ez alkalomból időszerű lesz talán az itt következő adatok közlése.

Börtönügyi seminariumot eddig Jagemann javaslatára Freiburgban létesített már a badeni kormány magasabb rangu börtönügyi hivatalnokok számára, mely intézet a freiburgi törvényszék mellett létezik és jó eredménynyel müködik.

Foinitzky már 1873 óta tanítja a szt.-pétervári egyetemen a börtönügyi tudományt. Rómában Nocito adja ezt elő, és a német egyetemeken is találkozunk már az e tárgyu specialkollegiumokkal. Olaszországban 1883 óta egy éveken át tartó külön börtönügyi szaktanfolyamot létesítettek, hol azokat fogadják be, kik középiskolai tanulmányokat kimutathatnak és 18—30 év közötti korban vannak. Hat havi tanulmány után leteendő ott a II. osztályi gyakornoki szolgálatra minősitő vizsgálat, a kik ezt jó eredménynyel tették, azokat fizetés nélkül alkalmazzák. Legalább egy évi gyakorlat kimutatása után leteszik az I. osztályú gyakornoki szolgálatra minősitő vizsgálatot, mely a szerint különböző, a mint az igazgatói vagy a számviteli szaknak szentelik magukat. A vizsgálat tárgyait képezik: jogi, közigazgatási és hygienikus ismeretek Az I. osztályu gyakornoki szolgálatra minősitő vizsgálatra tiszteket és 40 éven alóli korban levő bizonyos kisebb fizetésü hivatalnokokat is bocsátanak, a nélkül, hogy ezek a megelőző két fokon átestek volna.

Poroszországban három hónapig tartó próbaszolgálatot követelnek azoktól, kik mint magasabb rangu börtönügyi hivatalnokok kívánnak alkalmaztatni. Angliában nem létezik külön e czélra berendezett szaktanfolyam, ámbár Crofton, az ir börtönügy volt vezetője, ismételve kivánta, hogy külön iskola létesíttessék. Angliában azonban nem létezik ilynemű elméleti előkészületnek szükségessége, mert az ottani intézmények eléggé gondoskodnak a hivatalnokok jó iskolázásáról. Mert az intézeti igazgatókat kezdetben mint a «Deputy Governors», igazgató-helyetteseket alkalmazzák a nagy, különösen kitünö Governors alatt álló intézeteknél, valamint az alsóbb rangu hivatalnokokat is először csak próbaképen 3 hónapra alkalmazzák, szintén a nagy intézetekben egy havi felmondás mellett. Az angol fegyőrök fizetése 700 frt, mely fizetés évenkint egy fonttal emelkedik egész 75 fontnyi maximál magasságig. Ezen fizetésben az egyenruha is bennfoglaltatik és azoknál, kik a fegyintézetben laknak, a szabad lakás világítással és fütéssel bezárólag. Nálunk a fegyőrök fizetése oly csekély, hogy a családos fegyőrök korántsem étkezhetnek oly jól, mint a fegyenczek, kik hetenkint háromszor kapnak hust. Mindennek daczára Váczon pl. a szegény iparosok közül százankint tódulnak az igazgatósághoz fegyőri állásért. Most fegyházainkban az igazgatóság és az őrségi személyzet között cselédszerződési viszony áll fen, és — a váczi fegyintézet 1888-diki évi jelentése szerint — szükséges lenne a fegyházi őrség szolgálati viszonyait szigorubb alapokra fektetni, és pedig olyanra, mint a minő a csendőrségnél vagy a pénzügyőrségnél létezik. Nálunk a fegyőrök minden próbaszolgálat nélkül azonnal alkalmaztatnak és ezen állások az 1873: II. tcz. értelmében kiszolgált altisztek számára fentartandók, kiknek más pályájok felett a törvény értelmében elsőbbség adandó. Igen szomoru nálunk a fogházak és a börtönök igazgatói legnagyobb részének képzettsége és arra valósága. De honnét is ismerjék a büntetés czéljait a volt fegyőrök és a birósági vagy ügyészi irnokok, kiknek sorából a törvényszéki fogházigazgatók nálunk ez idő szerint rekrutálódnak? Az 1883: I. tcz. a köztisztviselők minősítéséről a börtönügyi szakra nézve csak elméleti követelményeket állit fel; a kormány javaslata e tekintetben sokkal alantabb minősitést tartalmazott. Különben Krohne szerint: «Ein guter Strafanstaltsdirektor wird nicht ausgebildet, sondern erzogen». A m. é. szt.-pétervári nemzetközi börtönügyi kongressus két osztályban is tárgyalta a börtönügyi hivatalnokok kiképeztetésének kérdéseit és e tekintetben a következő határozatokban állapodott meg: A büntetőjogban és a börtönügyi tudományban való oktatás nagyon hasznos és kívánatos, és a büntetés végrehajtásának tudományos tanulmánya jól egyesíthető a börtönigazgatás kivánalmaival. Kivánatos, hogy a börtönügyi tudomány számára külön tanszék systemisáltassék és, hogy a börtönigazgatás ezen tanulmány előmozditása czéljából a szükséges könnyitéseket nyujtsa. Hasonlóképen kivánatos, hogy a büntető intézetekben könyvtárak létesittessenek a hivatalnokok részére leendő használat czéljából. A jó büntetésvégrehajtás álláspontjából rendkivüli fontossággal bir, hogy a különböző hivatalnokok kellő pótlása biztosittassék.

E tekintetben az eszközök és a módra nézve különbség teendő a magasabb és az alantasabb személyzet között. Legelsősorban megállapitandók a kinevezés feltételei. A magasabb állásokban első sorban oly férfiak alkalmazandók, kik az azokhoz szükségelt általános müveltség birtokában vannak, az alantasabb állásokban azonban kiszolgált katonák. A magasabb börtönügyi szolgálatra való előkészületnek ki kell terjednie: a) a börtönügy történetét és elméletét tárgyazó előadások látogatására és b) a gyakorlati előkészitő szolgálatra mintaintézetekben a szolgálat valamennyi ágában. Ezen előkészités után a jelöltek felveendők a várományosok lajstromába. A kisebb állások tekintetében az előkészités kiválóan gyakorlati irányu legyen, mely körülbelül azon előkészítésnek felelne meg, mint a minő már most is némely államban a fegyőrök számára rendelt iskolákban létezik. Meghatározott intézetek igazgatói vezessék ezen oktatást és a kiképzés azon kerületekben történjék, a melyekben az illetők később tevékenységet kifejteni óhajtanak. Szükséges, hogy a nehéz és nemes feladatnak megfelelő fizetés biztosittassék a börtönügyi személyzet részére, mert a tulzott takarékosság minden tekintetben csak kártékonyán hathatna e téren.

Elengedhetetlen szükség Magyarországon, hogy a börtönügyi szakba vágó állások elnyerése a helyesebb alapokra fektetendő elméleti képzettségen felül a gyakorlati képzettség kimutatásától is függővé tétessék, melyet egy külön gyakorlati börtönügyi vizsgának sikeres letétele adna meg. Ezt az igazságügyi miniszterium az 1883: I. tcz. 28. §-ában foglalt meghatalmazás alapján rendeleti uton minden pillanatban megállapithatja. Ha ezen kivül még önálló börtön felügyelőség és egy «conseil supérieur des prisons» is szerveztetnék Magyarországon, akkor börtönügyünk kivánatos reformja folyamatba is jönne már.

Dr. G. L."
 
Gruber Lajos síremlékének felirata

Címke:   Gruber Lajos szakíró irodalom cikk múlt