Börtönügyi szakember gondolatai a rabmunkáról

Szerző: Varga János / mek.oszk.hu / ÖBE

Link: http://mek.oszk.hu/14300/14319/#

Dátum: 2015.07.28.
Varga Jánosnak, a váci királyi államfogház és kerületi börtön egykori igazgatójának beszámolója 1883-ban jelent meg nyomtatásban A rabmunka címmel. A kiadvány mára az interneten is elérhető vált, köszönhetően fogvatartotti digitalizálásnak és az Országos Széchényi Könyvtár közreműködésének.

„Bevezetés

Azon körülmény által indíttatva, hogy a nagyméltóságu földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministerium a háziipar- és iparoktatási országos bizottságnak az országos fegyintézetekben, kerületi börtönökben és fogházakban űzött ipar szabályozása tárgyában 1883. évi január hó 8-, 12- és 29-ik napjain, valamint marczius hó 12-ik napján tartott értekezleteiről szóló jelentést sajtó alá bocsátotta, és hogy ezen jelentés a kir. igazságügyminister úr ő nagyméltósága részéről, az 1883. évi april hó 29-én 15331. szám alatt kelt rendelet kapcsában, a börtönüggyel foglalkozó szakhivatalokkal is közöltetett: bátorkodom ama előterjesztésemet, melyet a fönebb érintett országos bizottságnak január 12-iki ülésen előadni szerencsés voltam, a börtönüggyel hivatásszerint foglalkozó szakközönségnek rendelkezésére bocsátani, mint igénytelen parányt a szakirodalmi anyaggyűjteményhez.

Váczon, 1883. május 9.

Varga János"

Varga János A rabmunka

Címke:   Varga János szakirodalom múlt munkáltatás