A 170 éve született Tauffer Emilre emlékezünk

Szerző: Tauffer Emil / Magyar Igazságügy / ÖBE

Link: http://dtl1.ogyk.hu:80/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&pid=9227962

Dátum: 2015.10.18.
A nagyhírű szakember előtt ezúttal a Magyar Igazságügy 1877. évi számában közreadott A bécsi rendőri fogház s a weinhausi kényszerdologház Bécs mellett című tanulmányával tisztelgünk. Részlet az írásból:

"A BÉCSI RENDŐRI FOGHÁZ S A WEINHAUSI KÉNYSZER-
DOLOGHÁZ BÉCS MELLETT.
T A U F F E R EMIL, a lipótvári orsz. fegyház igazgatójától.

      Valamely tárgy értéke az összehasonlítás által határozható meg legbiztosabban. Igy vagyunk a börtönügygyei is. íróink előtt igen kedvelt tárgy, hazánk börtönügyi viszonyait kivétel nélkül gyalázni. Hasonló hazafiasságot találunk a budai műegyetem egyik tanáránál, ki Magyarország felöl legújabban s német nyelven kiadott statistikájában ugyancsak igyekszik a müveit német világot meggyőzni arról, hogy Magyarországon a kir. törvényszékek börtönei siralmas állapotban vannak. Ily eljárásnál a jó szándékot kétségbe vonom. Ha hiányainkat ostorozni s kormányzatunkat a haladásra ösztönözni akarja, , tegye azt itthon és tegye igazán. Pedig nem a mi számunkra kiadott bírálata, oly átalánosságban a mint tartva van, mindenesetre alaptalan. Nézzen az illető előbb körül külföldön és i s m e r j e  m e g  a  h a z a i  v i s z o n y o k a t  a l a p o s a n , s csak azután mondjon Ítéletet, Magyar statistikusunk bizonyára elnézőbb s méltányosabb lesz vala a szegény Magyarország viszonyai s törekvései iránt, ha a „Reichs und Residenzstadt" rendőri központi fogházát ismerte volna. 1876. november havában látogatván azt meg, néhán}' vonásban számot adok tapasztalatimról.
      A rendőri központi fogház, Bécs belvárosában, a Stern Gasse 8-ik száma alatt fekszik. Az épület két emeletes; hajdan kolostor volt s mint értesültem, már a Mária Terézia előtti idő óta rendőri fogházi czélra használtatik. Letartóztatási helyül szolgál: az igazolvány nélküli csavargók, a bekísért rosz hirü személyek, a tolonczoztatásra rendelt egyének, a rendőrileg több hóra elitéltek s a bütény miatt elövizsgálati fogságban helyezettek számára. Osztályozást csak a nemek szerint s még csak annyiban találunk, a mennyiben a rendőrileg elitéltek az egyik emeletre s a büntettek miatt elövizsgálati fogságban levők egy másik emeletre záratnak. Mindenik szoba, a benne levő személyek számához arányosítva, rendkívül szűk s a képzelhetlenségig piszkos. Az intelligentia számára rendelt néhány szobácskában ágyakat s ágyneműt, a többiben a fal hosszában elvonuló s ahoz erősített közös pricseket látunk. Szellőztetésről szó sincs s ez a magas épületek közé zárt rosz levegővel biró udvarnál nem is sokat használna."


Címke:   Tauffer Emil évforduló gyakorló szakember múlt