A 170 éve született Tauffer Emilre emlékezünk

Szerző: Tauffer Emil / Magyar Igazságügy / ÖBE

Link: http://dtl1.ogyk.hu:80/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&pid=8632999

Dátum: 2015.11.07.
A magyar börtönügy legnagyobb alakja előtt ezúttal a Magyar Igazságügy 1883. évi számában megjelent A német börtönügyi tisztviselők egyletének közgyűlése című írásával tisztelgünk.

"A német börtönügyi tisztviselők egyletének közgyűlése.
TAUFFER EMIL lepoglavai fegyintézeti igazgatótól.

I. A választmány előkészítő ülése.

      Az egylet választmánya Bécsben az új igazságügyi palotának nagyszerű termeiben szeptember 17-én ült össze.
      Az elnök azon jelentéssel nyitotta meg az ülést, hogy az egylet tagjainak száma 713-ról 680-ra szállott alá. A kilépettek nagyobb része Ausztriából valók, s épen az érdeklődés felköltése végett választatott Bécs az ez idei gyűlés helyéül. Nehezteléssel jegyzi meg az elnök azt is, hogy az egyleti közlöny a tagok részéről nagyon csekély támogatásban részesül. Jövőre tevékenyebb irodalmi részvétet kér.
      Ezután constatáltatott, hogy valamennyi német fegyintézet számára egy közös számvitel megállapítása lehetetlen; ugy szintén lehetetlen a normal-statisztika létesítése is.
      Élénk vita keletkezett azon kérdésnél, ne nehezittessék-e meg a tagoknak az egyletbőli kilépése, avagy nem volna-e czélirányos a tagokat bizonyos éveken át pénzbeli járulékaik fizetésére kötelezni ?
— Mindkét kérdés tagadó elintézést nyert, miután a német börtönügyi tisztviselők egyesülete az erkölcsi érdekek közösségén alapszik, teljesen szabad egyesülés, s ilyenek kell jövőre is maradnia.
      Szóba került ez után az alapszabályok, különösen a 4. §-nak olyszerű módosítása, hogy a Németországban létező külön egyletek, melyeknek feladata a büntettek megelőzése s a szabadon bocsátott foglyok segélyezése, az egyesülettel szorosabb összeköttetésbe hozassanak. A választmány szótöbbséggel ezen indítvány támogatását határozta el s a nagygyűlésen Krohne oly tartalmú indítványt fog előterjeszteni, miszerint az országos illetőleg tartományi börtönügyi és segélyegyleteknek igazgató-tagjai is lehetnek a német börtönügyi tisztviselők egyesületének részesei.
      Több csekély fontosságú folyó ügy elintézése után tárgyalás alá vétettek a nagygyűlés elé terjesztendő elvi jelentőségű határozatok (A választmány kérdéseit lapunk utolsó füzetében [350. 1. már közöltük).
      Elhatároztatott, hogy tanácskozás alá vétel és elfogadás végett, következő határozatok fognak a nagygyűlésen inditványoztatni.

I. A foglyok munkajutalmáról.
      1. A munkakényszerrel egybekötött büntetésre itélt foglyok munkájának jövedelme az állampénztárba foly.
      2. A munkajutalom nagysága a munka minősége s a fogoly által a büntetés helyén kifejtett szorgalomhoz mérten állapítandó meg. Megengedhető azonban, hogy kihágás vagy rosz magaviselet esetén a munkajutalombeli (Arbeitergeschenk) követelés, mint főbüntetés vagy mint ennek következménye egészben vagy részben elvonassék, avagy bizonyos időre ne engedélyeztessék.
      3. Ugyanegy országban munkajutalom lehetőleg egyenlően állapittassék meg.

2. Magánbörtönök építése.
      A magánbörtönök építési és berendezési módozatainak megállapítása végett 7 tagú bizottság küldetik ki. Köteles a bizottság munkálatát, mely az egyesület közlönyében fog közzététetni, egy év alatt befejezni.
3. A foglyok külön élvezeteiről.
      1. Egészséges fegyenczeknek megengedhető, hogy külön élvezetekként az igazgatóság engedélyével külön élvezeteket szerezzenek.
      2. Ily külön élvezetekként közönséges, az egészség és táplálkozás szempontjából hasznos czikkek osztandók ki.
      3. Dohány beszerzése tilos. De e tilalom nem terjed ki a büntetés azon stádiumára, mely az ir-rendszer szerint felállított közvetítő intézetben töltetik.
      4. A magánelzárásnál egy madárnak vagy virágoknak tartása megengedhető.
      5. A külön élvezeteknek más, mint munkajutalom utjáni megszerzése nem engedhető meg. Ez alól kivételnek csak azon fegyintézetekben van helye, hol az élelmezési rend a lábbadozóknak és sinlöknek nem engedi meg az étel-pótlékot vagy a jobb táplálékot."

     

Címke:   Tauffer Emil évforduló gyakorló szakember múlt