Börtönügyi irodalom

Szerző Cím Kelt
Szemere Bertalan Terve egy építendő javító-fogháznak a 'magány-rendszer' elvei szerint 1838
Balla Károly Vélemény a büntetésmód javítása iránt 1841
Szemere Bertalan A büntetésről s különösebben a halálbüntetésről 1841
Eötvös József - Lukács Móricz Fogházjavítás 1842
Réső Ensel Sándor A külhoni fogházak börtönrendszereiről 1865
Bozóky Alajos - Löw Tóbiás Fogházjavítás 1866
Tauffer Emil A szamos-ujvári országos fogház 1867
Réső Ensel Sándor Az esküdtszék Magyarországon 1867
Bozóky Alajos A börtönügy legujabb haladásai 1867
Friedmann Bernát Börtönügyreform 1867
Pulszky Ágost - Tauffer Emil A börtönügy múltja, elmélete jelen állása, különös tekintettel Magyarországra 1867
Réső Ensel Sándor Fegyházi reform Magyarországon 1868
Dárdai Sándor Mely börtönrendszer honositassék meg hazánkban? 1868
Friedmann Bernát A börtönjavítás történetének lényegesebb momentumai 1868
Csillagh László - Tauffer Emil Pestváros fogházai 1868
Tauffer Emil A törvényhozás és tudomány állása napjainkban a halálbüntetésről 1868
Jogtudományi Közlöny Az országos fegyintézetekről 1868
Csatskó Imre A büntetés-rendszerről általában, különösen a halál-büntetésről Poroszországban 1870
Szilády János Fegyházaink reformjához általános és hazai szempontból 1871
Tauffer Emil Börtönügyünk kérdése az európai congressuson 1872
Ferrus (Guillaume Marie André) A foglyokról, rabságról és a börtönökről 1874
Réső Ensel Sándor Az elmebeteg és megrongált egészségü (gebrechlichen) hosszabb időre elitélt fegyenczek miként helyeztessenek el? 1874
Pap István A fegyházi lelkész erkölcsi beszédei és imádságai rabok számára 1874
Pauler Tivadar Az igazságügyminiszter 1874. évi 696. számú szabályrendelete a fogházak és börtönök kezelése és a bánásmód tárgyában 1874
Csillagh László - Tauffer Emil Az irhoni börtönrendszer 1874
Tóth Mór Tanulmányok a börtönügy terén 1874
Székely Ferencz Börtönügyünk jelen állapota 1874
Jogtudományi Közlöny Fegyintézetek 1875
Tauffer Emil A börtönügy főkormányzata 1877
Királyi Igazságügyminisztérium Értesitvény a magy. kir. országos fegyintézetek iparüzleti viszonyairól 1879
Rózsay József Börtönügy 1879
Jeszenszky Sándor A balassa-gyarmati börtön 1879
Varga János (szerk.) Fegyintézeti értesítő (havi folyóirat) 1880. évfolyam - a Magyar Börtönügyi Hivatalnokok szakközlönye 1880
Tauffer Emil A szabadságvesztés-büntetés különféle nemeinek végrehajtása és a pénzbüntetés 1880
Pauler Tivadar Az 1880. évi 2106. számú I.M.E. rendelet mellékletei (végrehajtási utasítások) 1880
Tauffer Emil Az első magyar állami javító-intézet Aszódon 1882
Varga János A rabmunka. Egyéni nézet a rabmunka szabályozásának kérdéséhez. 1883
Jekelfalussy József Hazánk bűnügyi statisztikája 1873-1880 különös tekintettel a bűntett miatt elítéltek személyi és társadalmi viszonyaira 1883
Lőw Tivadar A magyar büntető törvénykönyv a büntettekről és vétségekről, 1878. évi V. t. cz. (versekbe szedte: Doktor Deodatus) 1884
Királyi Igazságügyminisztérium Oktatás a magyar királyi országos fegyintézetekben 1885
Jogtudományi Közlöny Fogházainkról 1885
Tóth Lőrincz Fegyházi tanulmányok. Az illavai fegyház 1885
Tóth Lőrincz Emlékezések a nemzetközi börtönügyi congressusra Rómában 1885. (nov. 16-24.) 1886
Török Kálmán Emlékirat a szegedi királyi kerületi börtön és a törvényszéki fogházakról 1886
Réső Ensel Sándor Három országos női fegyház 1887
Tauffer Emil A szabadságvesztés-büntetések végrehajtása a büntető törvény életbeléptetése óta 1887
Tóth Lőrincz Fegyházi tanulmányok. A rabmunka 1888
Kelemen Mór A magyar büntető törvénykönyv büntetési és börtönrendszere 1888
Gruber Lajos Dohányzó fegyenczek 1888
Gruber Lajos A zene és a fegyház 1888
Atzél Béla Fegyházaink betegülési, halálozási és légürtartalmi viszonyai összehasonlítva a külföldi viszonyokkal 1888
Balogh Jenő Börtönügyi viszonyaink reformjához 1888
Tóth Lőrincz A visszaesés okairól s óvszereiről 1889
Krajcsik Soma Anglia javító-intézetei 1889
Székely Ferencz A magyar Büntető törvénykönyv büntetési és börtönrendszerének jelenlegi végrehajtása és ennek eddigi eredményei 1889
Gruber Lajos A büntetési és börtönrendszer az észak-amerikai Egyesült Államokban 1889
Kelemen Mór - Székely Ferencz A magyar büntető törvénykönyv büntetési és börtönrendszerének jelenlegi végrehajtása és ennek eddigi eredményei 1889
Balkay István A soproni kir. orsz. fegyintézet 1890
Kisfaludy László A budapesti kir. törvényszéki fogházakról 1890
Baumgarten Izidor Az előzetes letartóztatás és vizsgálati fogságról 1890
Baumgarten Izidor Alkalmas-e az elzárás nélkül való kényszermunka a rövid idejü szabadságbüntetés pótlására 1890
Reichard Zsigmond A feltételes elítélés 1890
Illés Károly A szabadságbüntetés reformja, különös tekintettel a feltételes ítéletekre 1891
Tóth Lőrincz A rövidtartamú szabadságvesztés-büntetések s a föltételes elitélés 1891
Tauffer Emil Rendszerkérdések a börtönreform körül 1891
Staub Móricz Börtönügyi hivatalnokaink szakszerű kiképeztetéséről 1891
Gruber Lajos A New-York állami javító-intézet Elmira 1891
Fayer László - Kelemen Mór - Balogh Jenő - Székács Ferencz - Illés Károly - Székely Ferencz A büntetési és börtönrendszerünk reformja 1891
Rákosi Béla A fegyintézeti élelmezés próbája súlymérések alapján 1891
Gruber Lajos A feltételes elítélés 1891
Gruber Lajos Börtönügyi hivatalnokaink kiképeztetéséröl 1891
Nagyiványi Fekete Gyula A dologház és lakói 1891
Liszt Ferencz A jövő büntetőjoga 1892
Reiner Ignácz A magyar orsz. letartóztatási intézetek állapota 1892
Török Kálmán A munkácsi vár, mint országos fegyintézetről 1892
Csiky Lajos Képek a börtönügy történetéből. Howard Jánosnak, a börtönügy angol apostolának életrajzával 1892
Tóth Mór - Kisfaludy László Mezőgazdasági foglalkozások a letartóztatási intézetekben 1893
Uhlyarik Albin Elzárás nélküli kényszermunka 1893
Balkay István A visszaesőkről 1893
Nagyiványi Fekete Gyula Az elhagyatott gyermekek és fiatalkorú büntettesek gondozása 1893
Salgó Jakab - Fekete Gyula A gyermekkorban levő bűnösök 1895
Vargha Ferencz A gyermekkorban levő bűnösök 1895
Fayer László (szerk.) Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye 1896
Moravcsik Ernő Emil A gyermekkorban levő bűntettesekről 1896
Gruber Lajos A javító-intézetekről és az ifjukori bűnösökről 1897
Magyar Jogászegyleti Értekezések A javitó-intézetekről és az ifjukori bűnösökről 1897
Szongott Kristóf - Vajna Károly - Hodoreán János A szamosújvári vár 1898
Vámbéry Rusztem A bűnügyi múzeumokról 1899
Magyar Jogászegylet Csemegi Károly emlékezete 1899
Lengyel Aurél A javítóintézetekről 1899
Török Kálmán Történelmi emlékek a magyar börtönügy 30 éves korszakából 1867-től 1897-ig 1900
Reichard Zsigmond A bűncselekmények osztályozása kriminologikus szempontból 1900
Gruber Lajos A rabélelmezés 1901
Nagyiványi Fekete Gyula A magánelzárás 1903
Finkey Ferenc A börtönügy jelen állapota és reformkérdései 1904
Gábor Gyula A katonai börtönrendszer különös tekintettel a m.kir. honvéd-igazságszolgáltatásra 1904
Campianu Tódor Új erkölcs-javító intézmények 1905
Megyery István (szerk.) A magyar börtönügy és az országos letartóztatási intézetek 1905
Rónai Zoltán A börtönügyi kongresszus eredményei 1905
Vajna Károly Hazai régi büntetések I-II. 1906
Bud János Bünügyi statisztikánk fejlődése és a kriminalitás 1906
Czagány Ferencz A sátoraljaújhelyi szőlők felújításának tíz éves története 1906
Varga Nagy István Rabsegély ügyünk reformja 1907
Pécsi Rabsegélyző Egylet igazgató választmánya A Pécsi Rabsegélyző Egylet évkönyve 1906-ról (Az igazgató választmány jelentése az egylet múlt évi működéséről) 1907
Pécsi Rabsegélyző Egylet igazgató választmánya A Pécsi Rabsegélyző Egylet évkönyve 1906-ról (1902-1906) 1907
Bud János Börtönügyi kérdések 1907
Angyal Pál A rabsegélyezés reformja 1907
Pécsi Rabsegélyző Egylet igazgató választmánya A Pécsi Rabsegélyző Egylet évkönyve 1906-ról (1886-1901) 1907
Angyal Pál Pártfogói intézményeink és a magyar társadalom 1908
Angyal Pál A szabadságvesztés-büntetés és a család 1910
Kun Béla - Marschalkó János - Rottenbiller Fülöp A fiatalkorúak támogatására hivatott jótékonycélú intézmények Magyarországon 1911
Rickl Gyula - Berczelly Jenő (szerk.) A kassai III. Országos Patronage-kongresszus naplója 1911
Farkas Edith A hivatalos pártfogó (Probation officer) 1912
Finkey Ferenc A fiatalkorúak büntetőjoga Észak-Amerikában 1913
K. Nagy Sándor A hóhér és a halálbüntetések 1914
Hacker Ervin A rabmunka. Tanulmány a börtönügy köréből 1916
Hacker Ervin A börtönrendszerek 1917
Hacker Ervin A börtönügy 1918
Hacker Ervin Egyénesítés a szabadságvesztésbüntetések végrehajtása során 1921
Gedeon Emil Állami Regie vagy gyárüzemmel kapcsolatos vállalati bérrendszer 1921
Hacker Ervin Börtönügyünk reformkérdései, különösen törvényhozási szabályozása 1922
Finkey Ferenc Büntetés és nevelés 1922
Hacker Ervin Két büntetőjogi dolgozat 1923
Szirmay István A magyar tolvajnyelv szótára 1924
Hacker Ervin Bevezetés a büntetőjog bölcseletébe 1924
Hacker Ervin Nápoly börtönei 1926
Gedeon Emil A szabadságvesztés végrehajtásának reformkérdései és az ezekből folyó új büntetőrendszer (a munkarendszer) 1926
Karay Pál A rabmunka 1927
Hacker Ervin „Börtönügyi jog” a gyakorlatban 1928
Göllner Mária (szerk.) Bizalom (havonta kétszer megjelenő szemle a világ folyásáról és az ember alkotásairól - az első magyar börtönújság 1929-1944) 1929
Finkey Ferenc A börtönügy haladása az utolsó száz év alatt 1930
Hacker Ervin A vallás hatása a kriminalitásra Magyarországon 1930
Gévay-Wolff Nándor Nemzetközi küzdelem a megrögzött bűntettesek ellen 1931
Finkey Ferenc Büntetéstani problémák 1933
Finkey Ferenc Adatok a bűntettesek jellemcsoportjainak megállapításához 1933
Angyal Pál A közvélemény-büntetés 1933
Hacker Ervin Újabb kriminológiai adalékok 1934
Szöllősy Oszkár Magyarország büntetés-végrehajtási rendszerének áttekintése 1935
Szöllősy Oszkár Magyar börtönügy 1935
Balanyi Lajos Szabadítsuk meg a büntetettség keresztjétől a jó útra tért büntetett előéletűeket! 1936
Hacker Ervin A visszaeső bűntettesek kriminalitása és szigorított dologházba való utalásuk 1938
Hegedűs József A szabadult rabok visszavezetése a társadalomba 1941
Hacker Ervin A szabadságvesztésbüntetések végrehajtására szolgáló intézetek építése és berendezése 1942
Finkey Ferenc Az 1843-i büntetőjogi javaslatok száz év távlatából 1942
Hacker Ervin Háború és bűnözés 1943
Hacker Ervin Pszichiatria és büntetőjog 1943
Hajnal Hugó Csemegi Károly 1943
Schäfer István A sexuális élet és a szabadságvesztésbüntetés 1949
Majoros Richárd (szerk.) Új magyar börtönügy 1949
Schäfer István Utógondozás a visszaesés ellen 1949
Igazságügyminisztérium BV Országos Parancsnokság Heti Híradó 1957-1970 1957
Földvári József A büntetés tana 1970
Gönczöl Katalin A fiatalkorúak utógondozása 1976
Igazságügyi Minisztérium Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága Módszertani füzetek 1982-1989 1982
Mezey Barna A határozatlan tartamú szabadságvesztés intézményének bevezetése Magyarországon 1983
Pusztai László - Hadik András - Fülöp Csilla (szerk.) Igazságügyi épületek Magyarországon a dualizmus korában - Az OMF Magyar Építészeti Múzeumának kiállítási katalógusa 1986
Mezey Barna A bűnüldözés és a büntetésvégrehajtási jog a századfordulón 1986
Michel Foucault Felügyelet és büntetés - A börtön története 1990
Mezey Barna Tömlöc és áristom (Börtönök a feudális Magyarországon) 1990
Gönczöl Katalin Csökkenthető-e a börtönnépesség? A magyar büntetőpolitika a 80-as években 1990
Igazságügyi Minisztérium Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága Börtönügyi Szemle 1990-2014 1990
Gönczöl Katalin Bűnös szegények 1991
Lőrincz József Korszerűsítési kísérletek a fiatalkorúak büntetésvégrehajtásában (1878–1905) 1992
Mezey Barna Realitás és illuzió – az 1843. évi börtönügyi törvényjavaslat vitái 1992
Székely Klára (szerk.) - Bárdos Lajos (gyűjtő) Börtönfelkelés - Sátoraljaújhely, 1944. március 22. 1994
Mezey Barna A magyar polgári börtönügy kezdetei 1995
Lőrincz József - Nagy Ferenc Börtönügy Magyarországon 1997
Bódiné Beliznai Kinga - Mezey Barna (szerk.) A magyar börtönügy kutatásának alapjai 1997
Nagy Ferenc Büntetés-végrehajtás Magyarországon 1998
Bódiné Beliznai Kinga (szerk.) Tanulmányok a magyar börtönügy történetéből 1998
Mezey Barna (szerk.) A praxistól a kodifikációig - Csemegi Károly emlékére (1826-1899) 2001
Fehér Lenke - Parti Katalin Nők a börtönben 2002
Lőrincz József Büntetőpolitika és büntetés-végrehajtás 1970 és 2002 között 2003
Oláh Miklós Uralkodói börtönmodernizációs kísérletek sikerei és kudarcai a XVIII–XIX. században Magyarországon 2003
Mezey Barna Az amsterdami Rasphuis 2003
Mezey Barna A Bridewell-jelenség 2003
Mohácsi Barbara A büntetőtörvénykezés és a büntetésvégrehajtás Debrecenben a 18-20. században, különös tekintettel a debreceni királyi törvényszéki fogház működésére 2005
Rajzinger Ágnes Fiatalkorúakkal szemben alkalmazható büntetések és intézkedések, különös tekintettel a szabadságvesztés büntetésre és a javítóintézeti nevelésre 2005
Antal Szilvia - Vig Dávid A fiatalkorú fogvatartottakkal való bánásmód empirikus vizsgálata 2006
Kabódi Csaba A börtön jelképes funkciói 2007
Mezey Barna A börtönépületek üzenete 2007
Lajtár István Jogállami biztosítékok a hazai büntetés-végrehajtásban, a garancia- és kontrollrendszer komplexitása és fejlesztésének lehetséges irányai 2008
Szabó Edina A magyar börtönszleng szótára 2008
Antal Szilvia - Nagy László Tibor - Solt Ágnes Az életfogytig tartó szabadságvesztés empirikus vizsgálata 2009
Mezey Barna A munkáltatás szerepe a büntetés-végrehajtás történetében (A fenyítőházi modelltől a rabdolgoztató házakig) 2009
Vókó György Fogvatartottakkal való bánásmód Magyarországon 2009
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Börtönújság 2009-2015 2009
Vókó György Bűnelkövetők jogkorlátozása jogállamban 2010
Papp Gábor A prizonizációs elmélet újragondolása és alkalmazási lehetőségei egy hazai fegyintézeti populáción 2010
Gyökös Melinda - Klopfer Judit - Lányi Krisztina (szerk.) A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetőeljárásban - Konferenciakötet 2010
Lőrincz József Börtönügyünk a hanyatló Kádár-korszakban 1970-1989 2011
Barabás Tünde - Fellegi Borbála - Windt Szandra (szerk.) Felelősségvállalás, kapcsolat és helyreállítás - Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban 2011
Csáki Anikó - Mészáros Mercedes BE/KI/ZÁRVA - Fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedése 2011
Barabás Andrea Tünde A mediáció lehetőségei a büntetés‐végrehajtásban 2011
Papp Gábor Az elítélti értékrendszer vizsgálata egy hazai büntetés-végrehajtási intézetben 2011
Lőrincz József Börtönügyünk a rendszerváltozás időszakában 2011
Szöllösi Beáta Büntető és/vagy nevelő - Büntetés-végrehajtási intézetek építészeti fejlődéstörténete 2012
Papp Gábor Konformitás és nonkonformitás az elítéltek körében – egy empirikus vizsgálat eredményei 2012
Vókó György A büntetési teóriák racionalitásai 2012
Borbíró Andrea - Szabó Judit Harmadlagos megelőzés a magyar büntetés‐végrehajtási intézetekben a nemzetközi kutatások fényében 2012
Vókó György A büntetés-végrehajtás sajátosságai és tapasztalatai Európában 2013
Dávid Lilla A hazai pártfogó felügyelet intézkedésének szerepe a fiatalkorúak bűnelkövetésének megelőzésében 2013
Mezey Barna Hóhérok és börtönök - Adalékok a hóhér szerepéhez a tömlöcöztetési gyakorlatban 2013
Mezey Barna Eötvös József és a magyar börtönügyi terminológia 2013
Vókó György A magyar büntetés-végrehajtási jog 2014
Borbíró Andrea - Inzelt Éva - Kerezsi Klára - Lévay Miklós - Podoletz Léna (szerk.) A büntető hatalom korlátainak megtartása: A büntetés mint végső eszköz - Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére 2014
Hack Péter - Koósné Mohácsi Barbara (szerk.) Emberek őrzője - Tanulmányok Lőrincz József tiszteletére I. 2014
Deák Ferenc (szerk.) Régóta foglakoztat - 20 évesek a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai 2014
Deák Ferenc - Pallo József (szerk.) Börtönügyi kaleidoszkóp - Ünnepi kötet Dr. Lőrincz József 70. születésnapja tiszteletére 2014
Hack Péter - Koósné Mohácsi Barbara (szerk.) Emberek őrzője - Tanulmányok Lőrincz József tiszteletére II. 2014
Somogyvári Mihály (szerk.) Börtönstatisztikai Szemle 2015/2 2015
Somogyvári Mihály - Drexler Bernadett - Banyárné Sánta Lívia (szerk.) Börtönstatisztikai Szemle 2015/1 2015
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Büntetés-végrehajtási Szervezet Évkönyve 2014 2015
Albert Fruzsina (szerk.) Életkeretek a börtönön innen és túl - Szubjektív reszozializációs esélyek 2015
Somogyvári Mihály - Drexler Bernadett - Sánta Lívia - Rutkai Kata - Veszeli Dániel (szerk.) Börtönstatisztikai Szemle 2016/2 2016
Barabás A. Tünde - Belovics Ervin (szerk.) Sapiens in sapientia - Ünnepi kötet Vókó György 70. születésnapja alkalmából 2016
Somogyvári Mihály - Drexler Bernadett - Sánta Lívia - Rutkai Kata (szerk.) Börtönstatisztikai Szemle 2016/1 2016
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Büntetés-végrehajtási Szervezet Évkönyve 2015 2016
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Büntetés-végrehajtási Szervezet Évkönyve 2016 2017